§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” w roku szkolnym 2016/2017, zwanym dalej Projektem.
 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Projekt jest Stowarzyszenie Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.
 3. Partnerem Strategicznym Projektu jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
 4. Patronem Honorowym Projektu jest Minister Edukacji Narodowej.
 5. Uczestnikami Projektu są szkoły ponadgimnazjalne z obszaru Polski. Każda szkoła do udziału w Projekcie zgłasza minimum jedną, maksimum dwie grupy liczące minimum około 20-30 uczniów. Organizator dopuszcza również uczestnictwo w Projekcie sformalizowanym organizacjom młodzieżowym, zrzeszającym młodzież w wieku 16-19 lat, takim jak młodzieżowe rady miejskie, drużyny harcerskie itp. Ostateczną decyzję w sprawie uczestnictwa danej grupy w Projekcie podejmuje Organizator.
 6. Projekt polega na przeprowadzeniu w każdej z biorących udział w Projekcie grup cyklu trzech zajęć dotyczących polskiego systemu parlamentarnego, systemu samorządowego oraz zrealizowania z uczestnikami projektu społecznego. Czas trwania zajęć to około 5 godzin zegarowych (I zajęcia) i po około 4 godziny zegarowe (II zajęcia i III zajęcia). Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi szkół wyższych, praktycy oraz studenci wyznaczeni przez Organizatora. Terminy poszczególnych zajęć ustalane są pomiędzy prowadzącymi zajęcia a Dyrektorem, Nauczycielem lub inną osobą odpowiedzialną ze strony instytucji uczestniczącej za kontakt z Organizatorem.
 7. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia powinny odbyć się w terminie od 2 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
  a) zaakceptowanie przez instytucję uczestniczącą niniejszego regulaminu Projektu;
  b) ustalenie z koordynatorami wyznaczonymi przez Organizatora dat i miejsca spotkań oraz liczby uczestników Projektu;
  c) zapewnienie przez instytucję uczestniczącą w Projekcie pomieszczeń wyposażonych w rzutnik multimedialny do prowadzenia zajęć;
  d) zapewnienie przez instytucję uczestniczącą bezpieczeństwa uczestników w trakcie trwania zajęć.
 9. Instytucja uczestnicząca zwalnia z odpowiedzialności cywilnej Organizatora za wszelkie szkody uczestników lub instytucji wynikłe w trakcie Projektu.
 10. Udział instytucji w Projekcie jest bezpłatny.

 

§ 2. KONKURS DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Uczestnicy Akademii konkurują o dwie nagrody główne: Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Ekspertów. Nagrodę stanowią weekendowe wyjazdy dla wszystkich uczestników biorących udział w projekcie ze zwycięskiej grupy wraz z ich opiekunem.
 2. W ramach Projektu uczestnicy będą mieli do przygotowania trzy zadania w formie filmików. W filmach mogą być wykorzystane utwory muzyczne cudzego autorstwa pod warunkiem podania ich źródła.
  a) zadanie po pierwszych zajęciach to nagranie filmu pod tytułem „Nowoczesny patriota z mojej okolicy” (maksymalna długość filmu to 150 sekund);
  b) zadanie po drugich zajęciach to stworzenie 5-10 sekundowego snapa z komentującym go podpisem na temat „Moje miasto”- autorami zarówno filmiku, jak i komentarza do niego muszą być uczestnicy Projektu;
  c) zadanie po trzecich zajęciach to nagranie filmu prezentującego realizowany przez uczestników projekt społeczny (maksymalna długość filmu to 150 sekund);
 3. Uczestnicy Projektu przekazują Organizatorowi prace, o których mowa w § 2. ust. 2. poprzez wgranie ich do serwisu YouTube, a następnie samodzielne umieszczenie linków do prac na profilu swojej klasy za pomocą specjalnego uploadera na stronie WWW Projektu. Jeśli praca spełnia wymogi regulaminowe, w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili jej wpłynięcia do systemu jest weryfikowana przez administratora i umieszczana na stronie Projektu. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu umieszczenia pracy na stronie w razie problemów technicznych a także nieumieszczania prac, które godzą w dobre obyczaje.
 4. Prace uczestników biorą udział w konkursie o Nagrodę Publiczności.
 5. Nagroda Publiczności przyznawana jest na podstawie liczby wyświetleń wszystkich trzech nadesłanych filmów włącznie. Wyświetlenia zliczane są za pomocą aplikacji YouTube. Autorzy prac mogą promować swoje dzieła za pomocą dostępnych im środków.
 6. Do udziału w rankingu prac kwalifikują się filmy umieszczane w serwisie YouTube od 1 stycznia 2017 roku. Zliczanie wyświetleń filmów kończy się 31 maja 2017 roku o godzinie 23:59:59. Nagrodę Publiczności otrzymuje grupa uczestników, która w momencie zamknięcia rankingu będzie posiadała największą ilość wyświetleń swoich prac.
 7. Nagrodę Ekspertów otrzyma ta grupa, która zostanie najwyżej oceniona w trakcie Wielkiego Finału Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu (zwanego dalej Finałem), który odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Krakowie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, które mogłyby stanowić przeszkodę w prawidłowym jego przeprowadzeniu, o czym uczestnicy poinformowani zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Finale oraz jego przebiegu zostaną uregulowane osobnym regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej Projektu oraz rozesłanym drogą elektroniczną do szkół biorących udział w Projekcie.
 9. Do udziału w Wielkim Finale oraz w konkursie o Nagrodę Ekspertów uczestniczyć mogą tylko te grupy, które oddały wszystkie trzy prace konkursowe.
 10. Uczestnicy oceniani będą na podstawie prezentacji swoich projektów społecznych (idea, przebieg, skutki społeczne). Prezentacje mogą trwać maksymalnie 4 minuty.
 11. Jury oceniające prezentacje złożone będzie z uznanych praktyków społecznych, przedsiębiorców, samorządowców, naukowców oraz polityków. Jury ocenia: zgodność projektu z ideą nowoczesnego patriotyzmu opisaną w filmiku instruktażowym (30% oceny), innowacyjność projektu (20% oceny), sposób realizacji (20%), zasięg oddziaływania (10%), trwałość projektu (10%) oraz atrakcyjność prezentacji (10%).
 12. W drugim etapie finaliści rywalizują ze sobą na tych samych zasadach, które obowiązywały w półfinałach. Zwycięża grupa, która otrzyma w etapie finałowym najwyższą ocenę. Uczestnicy mogą wykorzystać tę samą prezentację na obu etapach.
 13. Warunkiem przekazania nagrody grupie, która zwyciężyła w głosowaniu internetowym o Nagrodę Publiczności jest jej udział w Finale i prezentacja projektu podczas finałowego konkursu.
 14. Jeśli ta sama grupa zwycięży w obydwu kategoriach, to drugi weekendowy wyjazd otrzyma ta, która zajęła drugie miejsce w konkursie o Nagrodę Ekspertów.
 15. Pozostali finaliści jako nagrodę otrzymają bilet grupowy na wybrany seans filmowy lub teatralny o wartości około 500 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tej nagrody na inną o porównywalnej wartości materialnej. Nagroda powinna być odebrana do końca września 2017 r.
 16. Dodatkowo podczas Wielkiego Finału przyznana zostanie nagroda dla najlepszego prowadzącego zajęcia, której laureat zostanie wyłoniony w trakcie głosowanie internetowego za pomocą strony internetowej Projektu. Kandydatów do tej nagrody typować mogą uczestnicy zajęć. Typowanie kandydatów oraz głosowanie odbywać się będzie w terminie od 30 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. do godziny 23:59:59.

 

§ 3. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w ramach Projektu (scenariusze zajęć oraz symulacji, studia przypadków, wykłady e-learningowe itd.) posiada Organizator.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Projektu.
 3. Wszelkie upublicznione przez Organizatora materiały powstałe w trakcie prowadzenia Projektu można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu, z
  wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny (na potrzeby szkoły) wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. Z chwilą nadesłania przez uczestników Projektu zdjęcia oraz filmów zawarta zostaje pomiędzy twórcami tych utworów a Organizatorem umowa licencji niewyłącznej na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z tych utworów w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, przede wszystkim w postaci takiej jak użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu, w szczególności adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego Organizatora, artykułu prasowego.
 6. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (plagiat), jego udział w Projekcie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Organizatora.

 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Organizator.
 3. Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
 4. Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu w celach komunikacyjnych, promocyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczych wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Organizatora oraz przedstawienia oferty projektowej Organizatora.
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Organizatora: anp@kj.org.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.
 4. Każdy uczestnik Projektu, tzn. uczestnicy zajęć oraz opiekunowie z uczestniczących w Projekcie instytucji akceptują i wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2016 r. i obowiązuje z dniem podpisania przez umawiające się strony.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close