„Żagle” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

Regulamin VI edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Akademia Nowoczesnego
Patriotyzmu” w roku szkolnym 2017/2018, zwanym dalej Projektem.
2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Projekt jest Stowarzyszenie Klub Jagielloński z
siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 34, 31-010 Kraków, zwany dalej Organizatorem.
3. Partnerem Strategicznym Projektu jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
4. Uczestnikiem Projektu może zostać każda szkoła ponadgimnazjalna, której dyrekcja
zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu .
5. Każda szkoła do udziału w Projekcie zgłasza minimum jedną, maksimum dwie grupy liczące
od 20 do 30 uczniów.
6. Organizator dopuszcza również uczestnictwo w Projekcie sformalizowanym organizacjom
młodzieżowym, zrzeszającym młodzież w wieku 16-19 lat, takim jak młodzieżowe rady
miejskie, drużyny harcerskie itp. Ostateczną decyzję w sprawie uczestnictwa danej grupy w
Projekcie podejmuje Organizator.
7. Projekt polega na przeprowadzeniu w każdej z biorących udział w Projekcie grup cyklu dwóch
zajęć warsztatowych dotyczących polskiego systemu parlamentarnego oraz samorządowego.
Każdy z warsztatów trwa około 5 godzin zegarowych. Po zakończonych zajęciach uczestnicy
podejmują się realizacji wybranego przez siebie projektu społecznego.
8. Zajęcia prowadzą wyznaczeni przez Koordynatora Wojewódzkiego w porozumieniu z
Organizatorem pracownicy naukowi szkół wyższych, praktycy oraz studenci.
9. Terminy poszczególnych zajęć ustalane są pomiędzy prowadzącymi zajęcia a Dyrektorem,
Nauczycielem lub inną osobą odpowiedzialną ze strony instytucji uczestniczącej za kontakt z
Organizatorem. Zajęcia powinny odbyć się w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia
2018 r.
10. Udział instytucji w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Zaakceptowanie przez instytucję uczestniczącą niniejszego Regulaminu.
2. Ustalenie z prowadzącymi lub Koordynatorem Wojewódzkim dat i miejsca spotkań oraz
liczby uczestników Projektu.
3. Zapewnienie przez instytucję uczestniczącą w Projekcie pomieszczeń wyposażonych w sieć
Wi-fi, rzutnik multimedialny oraz głośniki.
4. Zapewnienie przez instytucję uczestniczącą bezpieczeństwa uczestników w trakcie trwania
zajęć.
5. Instytucja uczestnicząca zwalnia Organizatora z odpowiedzialności cywilnej za wszelkie
szkody poniesione przez uczestników lub samą instytucję wynikłe w trakcie realizacji
Projektu.

§ 3. KONKURS DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Każda z grup biorąca udział w Projekcie ma prawo wziąć udział w konkursie o Nagrodę
Ekspertów oraz Nagrodę Politokon Ekspert.
2. Do konkursu o Nagrodę Ekspertów grupa może przystąpić o ile:
a. Prześle koordynatorowi wojewódzkiemu zdjęcie klasy z banerami (KJ, Fundacja PKO,
ANP), krótki opis klasy/szkoły (940 znaków).
b. Wykona oraz prześle koordynatorowi filmik „Nowoczesny Patriota z mojej okolicy”.
Filmik może trwać maksymalnie 5 minut.
c. Zrealizuje projekt społeczny w jednej z trzech ścieżek: samorządność, kultura
pamięci lub patriotyzm gospodarczy. Każdy projekt musi być udokumentowany
filmikiem, trwającym maksymalnie 5 minut. Filmik musi zostać przesłany na adres emailowy:
anp@kj.org.pl do 15 maja 2018 r.
d. Przesłane zdjęcia, opisy oraz filmiki będą dodawane do kont grup na stronie
anp.kj.org.pl w ciągu trzech dni od nadesłania ich do centrali przez Koordynatora
Wojewódzkiego.
e. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu umieszczenia pracy na
stronie w razie problemów technicznych a także nieumieszczania prac, które godzą w
dobre obyczaje, przekraczają wyznaczony czas, są niezgodne z tematem lub łamią
przepisy zawarte w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Konkurs o Nagrodę Ekspertów będzie odbywał się w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy
nadsyłają do dnia 15 maja 2018 r. na adres e-mail: anp@kj.org.pl 5 minutowe filmiki
prezentujące ich projekt społeczny oraz wypełnioną kartę projektu (jej wzór zostanie
udostępniony uczestnikom do 30 kwietnia 2018 r.). Na podstawie przedstawionych prac Jury
zwołane przez Organizatora ocenia przesłane prace i wybiera 10-12 najlepszych w zależności
od poziomu nadesłanych projektów. Grupy które zostaną zakwalifikowane do ścisłego finału
zostaną poinformowane w formie telefonicznej oraz e-mailowej. Pozostałe grupy, które nie
zakwalifikują się do ścisłego finału projektów społecznych również zaproszone są do udziału
w Gali Finałowej.
4. Do konkursu o Nagrodę Politikon Ekspert może przystąpić każda grupa, która:
a) Zaloguje się na portalu Politikon: https://www.politikon.org.pl/pl/, a następnie
wejdzie w specjalnie oznaczoną zakładkę dedykowaną dla Akademii Nowoczesnego
Patriotyzmu.
b) Każdy uczestnik zajęć zakłada na platformie własne konto, które zostanie podpięte
pod wspólny ranking całej grupy.
c) Punkty są przydzielane każdemu uczestnikowi na podstawie poprawnie
obstawionych odpowiedzi.
d) Zasady udziału w grze oraz punktacji zostały ujęte w osobnym regulaminie na
stronie: https://www.politikon.org.pl/pl/ w zakładce Regulamin.
5. Każda z grup może wziąć udział w obu konkursach jednocześnie o ile spełni powyższe
warunki.
6. Nagrodę Ekspertów otrzyma ta grupa, która zostanie najwyżej oceniona przez Jury
konkursowe w trakcie uroczystej Gali Finałowej.
7. Nagrodę Politikon Ekspert otrzyma grupa, która zgromadzi najwięcej punktów i w dniu 7
czerwca 2018 r. o godzinie 23:59 będzie zajmowała pierwsze miejsce w rankingu.

§ 4. WIELKI FINAŁ PROJEKTU

1. Wielki Finał Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu (zwany dalej Finałem), odbędzie się w dniu
8 czerwca 2017 r. w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca
wydarzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, które mogłyby stanowić przeszkodę w
prawidłowym jego przeprowadzeniu, o czym uczestnicy poinformowani zostaną z
odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Do udziału w Wielkim Finale uprawnione są te grupy, które do dnia 31 maja 2018 r. nadesłały
filmik „Nowoczesny Patriota z mojej okolicy” oraz do dnia 15 maja 2018 r. nadesłały na adres
anp@kj.org.pl 5 minutowy filmik pokazujący ich projekt społeczny oraz kartę projektu, a
także były aktywnymi uczestnikami rywalizacji na portalu Politikon.
3. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w Finale oraz jego przebiegu zostaną
uregulowane osobnym regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej Projektu
4. Uczestnicy oceniani będą na podstawie prezentacji swoich projektów społecznych (idea,
przebieg, skutki społeczne). Prezentacje mogą trwać maksymalnie 5 minut.
5. Jury zarówno półfinałowe, jak i finałowe oceniające prezentacje złożone będzie z uznanych
praktyków społecznych, przedsiębiorców, samorządowców, naukowców oraz polityków. Jury
ocenia: zgodność projektu z ideą nowoczesnego patriotyzmu opisaną w filmiku
instruktażowym (30% oceny), innowacyjność projektu (20% oceny), sposób realizacji (20%),
zasięg oddziaływania (10%), trwałość projektu (10%) oraz atrakcyjność prezentacji (10%).
6. W drugim etapie finaliści rywalizują ze sobą na tych samych zasadach, które obowiązywały w
półfinałach. Zwycięża grupa, która otrzyma w etapie finałowym najwyższą ocenę. Uczestnicy
mogą wykorzystać tę samą prezentację na obu etapach.
7. Warunkiem przekazania nagrody grupie, która zwyciężyła w głosowaniu internetowym o
Nagrodę Publiczności jest jej udział w Finale i prezentacja projektu podczas finałowego
konkursu.
8. Jeśli ta sama grupa zwycięży w obydwu kategoriach, to drugi weekendowy wyjazd otrzyma
ta, która zajęła drugie miejsce w konkursie o Nagrodę Ekspertów.
9. Dodatkowo podczas Wielkiego Finału przyznana zostanie nagroda dla najlepszego
prowadzącego zajęcia, której laureat zostanie wyłoniony w trakcie głosowanie internetowego
za pomocą strony internetowej Projektu. Kandydatów do tej nagrody typować mogą
uczestnicy zajęć. Typowanie kandydatów oraz głosowanie odbywać się będzie w terminie od
30 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. do godziny 23:59:59.

§ 5. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w ramach
Projektu (scenariusze zajęć oraz symulacji, studia przypadków, wykłady e-learningowe itd.)
posiada Organizator.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały
powstałe w ramach Projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z
opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Projektu.
3. Wszelkie upublicznione przez Organizatora materiały powstałe w trakcie prowadzenia
Projektu można zwielokrotniać i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny
i w celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
Organizator nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, obrót
egzemplarzami i kopiami, w tym cyfrowymi na jakichkolwiek polach eksploatacji,
drukowanie, powielanie wersji cyfrowych, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w
trakcie prowadzenia Projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć
dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu do celów
komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody
Organizatora.
5. Z chwilą nadesłania przez uczestników Projektu zdjęcia oraz filmów zawarta zostaje pomiędzy
twórcami tych utworów a Organizatorem umowa licencji niewyłącznej na nieodpłatne
korzystanie przez Organizatora z tych utworów w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania
nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np.
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, przede wszystkim w
postaci takiej jak użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i
bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym,
dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego
celu, w szczególności adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego
Organizatora, artykułu prasowego.
6. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie
naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej, jego udział w Projekcie zostaje
zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Organizatora.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach
zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Organizator.
3. Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
4. Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu w celach
komunikacyjnych, promocyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych,
sprawozdawczych wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Organizatora oraz
przedstawienia oferty projektowej Organizatora.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie mają prawo dostępu do swoich
danych, ich poprawiania oraz wycofania z bazy.
6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Projekcie.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy odpowiednio stosować
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i o danych osobowych.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na
adres poczty elektronicznej Organizatora: anp@kj.org.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu
poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po
opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.
4. Każdy uczestnik Projektu, tzn. uczestnicy zajęć oraz opiekunowie z uczestniczących w
Projekcie instytucji akceptują i wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2016 r. i obowiązuje z dniem
podpisania przez umawiające się strony.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close